รายชื่อพนักงานขาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ภาคการขาย เขตการขาย ชื่อ พนักงานขาย ชื่อเล่น เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่งงาน
ภาคเหนือตอนบน RSM - Upper North นาย กรภัทร์  รัศมี ไท 084-751-5540 ผู้จัดการขายประจำภาค
UN1 นาย เฉลิมพล  ฐิติจำรัส เก่ง 081-764-7178 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
UN2 ศักรินทร์  พุ่มประดับ เอ๋ 081-752-0451 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
UN3 นาย สุบรรณ  จันทร์หาญ บัน 084-555-8015 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
UN1 นาย ธีรพงษ์  บัญญัติโลก อู๋ 081-764-7376 พนักงานขายประจำเขตการขาย
UN1 นาย เอกชัย อิทธิยะ เอก 081-848-1419 พนักงานขายประจำเขตการขาย
UN1 นาย ณัฐพล  อุดทา หาญ 085-487-7488 พนักงานขายประจำเขตการขาย
UN2 นาย ปรัชญา  โปธิตา เก่ง 085-487-7429 พนักงานขายประจำเขตการขาย
UN2 นาย สญชัย  บ่อสวัสดิ์ อ้วน 085-487-7452 พนักงานขายประจำเขตการขาย
UN2 นาย ปรีชา พุฒชาลี กอล์ฟ 085-481-1206 พนักงานขายประจำเขตการขาย
UN3 นาย ธีระพงษ์   เนตรสุวรรณ โบ้ 084-555-8016 พนักงานขายประจำเขตการขาย
UN3 นาย วชิรพงศ์  ทรงคำ บอล 085-485-6614 พนักงานขายประจำเขตการขาย
UN3 นาย ดิฐ ลูกสีดา ดิษ 084-555-8013 พนักงานขายประจำเขตการขาย
ภาคอีสาน RSM - North East นาย ลิขิต  พันธุ์โภคา ลิขิต 081-752-1160 ผู้จัดการขายประจำภาค
NE1 นาย ชัยวุฒิ  นพมาก อ๊อด 081-752-0719 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
NE2 นาย ประทัด  สุทธสอน ลัก 085-487-7457 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
NE3 นาย ยศ  ภัณฑบดีกรณ์ ตี๊ 085-487-7456 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
NE4 นาย ภูวดล  ซาวคำเขต แจ็ค 081-373-5672 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
NE5 นาย บุญธรรม  ทองดล ธรรม 081-825-6523 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
NE6 นาย ดำรงค์  เภาหว่าง เล็ก 081-752-3742 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
NE1 นาย นิติธรรม พิลารักษ์ อิกคิว 084-555-8020 พนักงานขายประจำเขตการขาย
NE3 นาย สายันต์  จันทร์คำ โต้ย 084-555-8019 พนักงานขายประจำเขตการขาย
NE3 นายธำรงค์วุฒิ  พงศ์วัฒนโรจน์ ตือ 085-487-7470 พนักงานขายประจำเขตการขาย
NE4 นายธนาคาร แก่นสาร แบงค์ 085-481-0851 พนักงานขายประจำเขตการขาย
NE4 นาย ปกรณ์ ภูมีเมฆ หนุ่ม 081-752-1538 พนักงานขายประจำเขตการขาย
NE4 นาย ธีรพัฒน์  คะทุ่ม ปลั๊ก 085-484-6001 พนักงานขายประจำเขตการขาย
NE5 นาย กนกศักดิ์ กำพล มิ้งค์ 085-481-1239 พนักงานขายประจำเขตการขาย
NE5 นาย อติพร  บัวละภา เอ็ดดี้ 085-485-4911 พนักงานขายประจำเขตการขาย
NE5 นาย ดิษยา  ผลวงษ์ ไกด์ 085-487-7458 พนักงานขายประจำเขตการขาย
NE5 นาย ณรงค์ฤทธิ์ รอดภัย บ่าว 081815-3729 พนักงานขายประจำเขตการขาย
NE6 นาย วีระยุทธ เจริญธรรม วิว 085-487-7460 พนักงานขายประจำเขตการขาย
NE6 นาย ประชา  ปล้องเงิน เล็ก 085-487-1502 พนักงานขายประจำเขตการขาย
ภาคเหนือตอนล่าง RSM - Lower North นาย ประพันธ์  สวัสดิ์สิริเดช หมู 084-387-8631 ผู้จัดการขายประจำภาค
LN1 นาย ณัฐพงษ์ ยะจา แจ็ค 081-919-7011 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
LN2 นาย เฉลิมรัฐ  ทองอุทัย ท๊อป 081-752-0618 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
LN3 นาย ชุมชิต  วงศ์อินทร์ตา ชุม 085-487-7427 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
LN4 นาย พันธุ์ธัช แย้มอำพันธ์ เป้ 085-483-1621 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
LN1 นาย ณัฐพงษ์  ชัยเดช แจ็ค 081-752-6562 พนักงานขายประจำเขตการขาย
LN1 นาย วัลลภ  แก้วนก ก้อ 085-487-7486 พนักงานขายประจำเขตการขาย
LN1 นาย นิรันดร์  กาศสนุก ต้า 084-751-5539 พนักงานขายประจำเขตการขาย
LN1 นาย กิตติวัฒน์ เจริญเลิศนิธิดล กฤกษ์ 085-487-1504 พนักงานขายประจำเขตการขาย
LN2 นาย ธีระชัย  แดงประสิทธิพร บิ๊ก 085-487-7455 พนักงานขายประจำเขตการขาย
LN2 นาย ปานศักดิ์ ขวัญโพก ปาน 081-836-7563 พนักงานขายประจำเขตการขาย
LN2 นาย อิสระพงษ์ แต่งแดน หมี 085-481-1081 พนักงานขายประจำเขตการขาย
LN2 นาย ทูล  แซ่เจียง โต้ง 085-487-7451 พนักงานขายประจำเขตการขาย
LN3 นายอรรถพร ผลประเสริฐ อรรถ 081-918-1612 พนักงานขายประจำเขตการขาย
LN3 นาย รัตนเมธี  ดาวจร อาท 081-174-0565 พนักงานขายประจำเขตการขาย
LN3 นาย อาทิตย์ วงค์บุราณ ต่อ 085-481-0772 พนักงานขายประจำเขตการขาย
LN4 นาย อนุชิต  ศศิวิมลกาล แบงค์ 089-812-0148 พนักงานขายประจำเขตการขาย
LN4 นาย เกรียงศักดิ์ อวดแรง บอม 085-481-1082 พนักงานขายประจำเขตการขาย
ภาคกลาง-นาข้าว RSM - Central Rice นายวิชาญ  พุทธแก้ว วิชาญ 085-487-7426 ผู้จัดการขายประจำภาค
CR1 นายวิชาญ  พุทธแก้ว วิชาญ 085-487-7426 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
CR2 นาย กฤษฎา  ศีลแดนจันทร์ ต้อม 085-487-7480 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
CR3 นางสาว อัญชลี  เจริญดี ออยล์ 084-751-5543 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
CR4 นาย สุทธิมนต์ สุทธิศรี อู้ 085-481-1244 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
CR1 นายสมัย  อินทรชา มัย 081-820-6547 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CR1 นาย ประดิษฐ์ พลดี ดิษ 081-845-5398 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CR1 นาย ธนิพัฒน์ คล้ายเสนีย์ ภัทร 085-487-7475 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CR1 นาย เฉลิมวุฒิ  เครือแตง น๊อต 085-487-7461 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CR2 นาย นิวัฒน์ โกมาก กอล์ฟ 081-8459667 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CR2 นาย สิทธิโชคอนันท์ แก้วคำโพธิ์ ป๋อง 085-487-7476 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CR3 นาย ธิรศักดิ์ ก๋งฉิน บลู 085-481-0857 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CR3 นายเสกสรร  โพธิ์ศรีทอง บอย 081-8152318 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CR3 นาย วัลลภ  ดอกนางแย้ม บอล 085-487-7448 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CR4 นาย สำรวย ดาจง ซัน 081-904-9523 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CR4 นาย ภัทรพงษ์  ศิริไพบูลย์ ภัทร 085-487-7468 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CR4 นาย กฤษฎิ์ ตินตกร ใหม่ 085-481-0780 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CR4 นาย ประดิษฐ ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ  ฝ้าย  081-904-9579 พนักงานขายประจำเขตการขาย
ภาคกลาง-พืชไร่ RSM Central Field Crop นาย ณัฐวรณ์  ตรีสันเทียะ เก่งเล็ก 084-751-5534 ผู้จัดการขายประจำภาค
CF1 นาย ยศกร  ศิริธร ต้น 084-751-5542 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
CF2 นาย ภัทธาวุฒิ  ช้างทอง เป้ 085-487-7446 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
CF3 นาย นพดล บัณฑิตรัชต์ เฮง 081-785-2118 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
CF4 นาย สุรพงษ์ ก้อนเครือ เปี๊ยก 085-483-1792 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
CF1 นาย กฤษฎา  พราหมณ์สกุล กฤกษ์ 085-487-7467 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CF1 นาย ธีรชัย เขจรไชย์ ลัก 085-660-0716 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CF2 นาย ศุภวัฒน์ พงศ์ไธสง ตูมตาม 085-487-7483 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CF2 นาย กิตติชัย อภิรักษ์อุษณีย์ ต๊ะ 081-839-7124 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CF2 นาย สนั่น ดวงแก้ว บอย 085-481-1036 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CF3 นาย ธนากร  อ้อยกาม ก้าว 085-487-7450 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CF4 นาย อนุชา  ธัญญเจริญ สด 085-487-7466 พนักงานขายประจำเขตการขาย
CF4 นาย สำเนียง จำนงค์พันธ์ แจ๊ค 081-8481349 พนักงานขายประจำเขตการขาย
ภาคใต้ RSM - South นาย ประเสริฐ  แซ่ตัน เสริฐ 081-754-7726 ผู้จัดการขายประจำภาค
S1 นาย จามร  สบายจิตร โต้ง 085-487-7481 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
S2 นาย บุญรวม เที่ยวแสวง บุญรวม 085-487-7478 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
S1 นาย วินัย จันทร์ตะเฆ้ เดปัง 081-801-8137 พนักงานขายประจำเขตการขาย
S2 นาย อาทิตย์ ทองสุข ต้อม 085-487-7461 พนักงานขายประจำเขตการขาย
S2 นายอนุชา ทองอินทร์    081-805-2604 พนักงานขายประจำเขตการขาย
เมล็ดพันธุ์ผัก ทั่วประเทศ นาย พิมาน  คันธวิวรณ์   081-820-1193 ผู้จัดการขายประจำประเทศ
ภาคเหนือตอนบน นาย เอกชัย  ตั้งบริบูรณ์รัตน์ เอก 081-752-1628 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
ภาคเหนือตอนล่าง นาย พิมาน  คันธวิวรณ์ พิมาน 081-820-1193 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
ถาคกลาง นาย ปราโมทย์  ประทินแสงทอง โมทย์ 081-170-6595 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
ภาคตะวันตก นาย สากล  เพ็ญภักตร์ สากล 085-485-4905 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
ภาคอีสานตอนบน นาย กู้ศักดิ์  บุปผารักษ์ กู้ 081-752-0576 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
ภาคอีสานตอนล่าง นาย วิชิต ช่างลาย เต้ย 084-555-8021 ผู้จัดการประจำเขตการขาย
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ. วันที่ 14 มิถุนายน 2556